آرشیو

Tag Archives for: "ابرساخت گرایی"

ابرساخت گرایی، فلسفه ساخت گرایی و پساساخت گرایی

«ساخت گرایی»، به تنهایی، به واژه ای بسیار محدود بدل شده است و مثلا برای بررسی اندیشمندانی چون فوکو، که به شدت از آنکه ساخت گرا خوانده شود نفرت دارد، یا دریدا، که موضع خود را به وضوح در تقابل با ساخت گرایی تعریف می کند، کارایی ندارد. بهتر است واژه ساخت گرا را برای […]