آرشیو

Monthly Archive for: "June, 2012"

گزارش تصویری از نشست هشتم

همایش «نشانه‎شناسی فضا و مکان» چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 9:30 الی 18 در محل برگزاری همایش‎های بین‎المللی دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.همایش «نشانه‎شناسی فضا و مکان» چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 9:30 الی 18 در محل برگزاری همایش‎های بین‎المللی دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.

ابرساخت گرایی، فلسفه ساخت گرایی و پساساخت گرایی

«ساخت گرایی»، به تنهایی، به واژه ای بسیار محدود بدل شده است و مثلا برای بررسی اندیشمندانی چون فوکو، که به شدت از آنکه ساخت گرا خوانده شود نفرت دارد، یا دریدا، که موضع خود را به وضوح در تقابل با ساخت گرایی تعریف می کند، کارایی ندارد. بهتر است واژه ساخت گرا را برای […]

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن و ﻣﺴﺎﻟﻪ ي زﺑﺎن رادﯾﻮ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي زﺑـﺎن رادﯾـﻮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزه ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ رادﯾﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي آن ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺖ ﻫﻤﮕـﻦ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﻤـﯽدﻫﺪ و ﻧــﺎﻫﻤﮕﻨﯽ آن ﺑــﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧــﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رادﯾﻮﺳﺖ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن، ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻣﯿﻨـﻪ ي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي زﺑـﺎﻧﯽ […]

(در جستجوی نشانه ها (نشانه شناسی، ادبیات، واسازی

«بیست سال پیش، اگر می خواستید بدانید جایگاه نظریه ادبی کجاست من می گفتم «نشانه شناسی» و برای شناخت پیوندهای بین نظریه ادبی و نشانه شناسی، جستجوی نشانه های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل در باب مسایل و موضوعات اصلی علوم انسانی، […]

نشانه شناسی حجاب در تلویزیون

به عكسهاي زير نگاه كنيد. بي شك من و شما به دليل دانش پيشيني ناشي از تجربه زيسته فرهنگي مان گمان نمي كنيم كه اين تصاوير مربوط به زناني از سرزمين و فرهنگي ديگرند و احتمالش هم كم است كه گمان كنيم تصاوير از مجموعه اي كمدي گرفته شده اند يا محصول شوخي با پوشاك […]

نشانه شناسی منشور کوروش

اين روزها درباره منشور كوروش و آوردن اين استوانه به ايران صحبت زياد مي شود. در اين يادداشت كوتاه مي خواهم نگاهي بيندازم به كاركرد معاصر اين شيء و دلالتهاي همراه آن و همچنين به متني كه روي آن نوشته شده است كه كمتر در جزييات به آن توجه شده و نگاه نزديك به متن […]

فرهنگ به مثابه متن باز

عجب گرفتاري شدهايم از دست اين مسوول صفحه. ميخواهم درباره فوتبال، تبليغات بازرگاني يا چه ميدانم شايد فارسيوان بنويسم (كه البته يكي دو بار خانه همسايهمان ديدم)، كلي هم به موضوع فكر كردهام، ناگهان يك موضوع انشاي ثقيل ميگذارد جلوي آدم، مثل همين هفته، كه موضوعش هست ما و مدرنيته،يا همچين چيزي. حدود 11 سال پيش در دانشگاه […]

فراخوان نهمین هم اندیشی

همایش نشانه شناسی زمان دبیر علمی همایش: دکتر احمد پاکتچی فرزان سجودی، آزیتا افراشی، بهمن نامور مطلق، علی نجومیان، بابک معین، حمیدرضا شعیری زمان: ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۱ مکان: نهران، داراباد، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مهلت ارسال: ۲۰ تبر ماه

درآمدی بر نشانه شناسی شعر

ﺟﻮاﻧﻤﺮد ! اﯾﻦ ﺷﻌﺮھﺎ را ﭼﻮن آﯾﯿﻨﻪ دان ! آﺧﺮ ، داﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪ را ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، در ﺧﻮد. اﻣﺎ ھﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﺪ ، ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ دان ﮐﻪ ﺷﻌﺮ را ، در ﺧﻮد ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ! اﻣ ھﺮ ﮐﺴﯽ ، از او ، آن ﺗﻮان دﯾﺪن ﮐﻪ ﻧﻘﺪ […]

Page 1 of 212