آرشیو

کتاب ها

ابرساخت گرایی، فلسفه ساخت گرایی و پساساخت گرایی

«ساخت گرایی»، به تنهایی، به واژه ای بسیار محدود بدل شده است و مثلا برای بررسی اندیشمندانی چون فوکو، که به شدت از آنکه ساخت گرا خوانده شود نفرت دارد، یا دریدا، که موضع خود را به وضوح در تقابل با ساخت گرایی تعریف می کند، کارایی ندارد. بهتر است واژه ساخت گرا را برای […]

(در جستجوی نشانه ها (نشانه شناسی، ادبیات، واسازی

«بیست سال پیش، اگر می خواستید بدانید جایگاه نظریه ادبی کجاست من می گفتم «نشانه شناسی» و برای شناخت پیوندهای بین نظریه ادبی و نشانه شناسی، جستجوی نشانه های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل در باب مسایل و موضوعات اصلی علوم انسانی، […]

Page 2 of 212