آرشیو

مقالات

(۱) درآمدی بر نشانه شناسی رادیو

فرزان سجودي ۱-   مقدمه براي ورود به بحث نشانه شناسي راديو، و بررسي چگونگي كاركرد راديو در حكم يك نظام نشانه‌اي كه عملكرد آن البته حاصل تعامل بين نظامات نشانه اي متفاوت است، لازم است نخست به تعريف برخي اصطلاحاتي كه در اين مقاله به كار خواهند رفت، بپردازيم. در ادامه نشان خواهيم داد كه […]

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن و ﻣﺴﺎﻟﻪ ي زﺑﺎن رادﯾﻮ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي زﺑـﺎن رادﯾـﻮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزه ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ رادﯾﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي آن ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺖ ﻫﻤﮕـﻦ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﻤـﯽدﻫﺪ و ﻧــﺎﻫﻤﮕﻨﯽ آن ﺑــﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧــﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رادﯾﻮﺳﺖ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن، ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻣﯿﻨـﻪ ي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي زﺑـﺎﻧﯽ […]

درآمدی بر نشانه شناسی شعر

ﺟﻮاﻧﻤﺮد ! اﯾﻦ ﺷﻌﺮھﺎ را ﭼﻮن آﯾﯿﻨﻪ دان ! آﺧﺮ ، داﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪ را ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، در ﺧﻮد. اﻣﺎ ھﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﺪ ، ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ . ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ دان ﮐﻪ ﺷﻌﺮ را ، در ﺧﻮد ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ! اﻣ ھﺮ ﮐﺴﯽ ، از او ، آن ﺗﻮان دﯾﺪن ﮐﻪ ﻧﻘﺪ […]

Page 2 of 212